Информация 


Какво представляват Акт 14, Акт 15 и Акт 16?

Акт 14  - Приемане конструкцията на сградата – груб строеж (удостоверение по член 181, алинея 2)
Акт 15  - Това е подписан документ от собственика, при приемане на обекта напълно завършен от инвеститора.
Акт 16 -  Всяка сграда, която има Акт 16, означава, че има разрешително за ползване. Този документ се издава след като бъде установено, че строителството отговаря на одобрения инвестиционен проект.

Какво означава акт за общинска собственост?

С този акт  общината установява възникването, изменението и погасяването на правото си за собственост върху недвижими имоти. Това е официален документ, съставен от посочени в закона лица по установена форма.

Какво се има в предвид под базисна цена?

Често срещано явление е базисната цена да е по-ниска от пазарната. Обикновено на тази цена се продават имоти на техните наематели. Разликата между пазарната цена и базисната е , че базисната е нормативно определена според Наредба за базисните цени.

Какво означава временен обект ?

Временен обект са всички сгради и постройки, чието изграждане се разрешава само временно за определен срок от време, само в случаи предвидени в закон.

Как се определя данъчната оценка?

Определя се от данъчен орган по норми, отчитайки вида на имота, неговото местонахождение, площ, конструкция и амортизация.

Какво разбираме под идеални части?

Идеална част  представлява правото на собственост вътху дял или част върху определена вещ. Идеалните части могат да принадлежат на повече от едно лице. В такъв случай всеки от съсобствениците притежава дял от съответната вещ.

Какво означава Неурегулиран поземлен имот?

Това е имот, който не е урегулиран с подробен устройствен план.

Какво означава “отчуждаване”?

В случай на “отчуждаване” имоти, които са собственост на частни лица, принудително стават собственост на държавата, в случай, че държавните нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин. Собствениците им могат да се обезщетят предварително по пазарни цени с пари или с друг равностоен имот на отчужденото имущество. Всеки отчужден имот става публична, държавна собственост.

Какво представлява пазарната цена?

Пазарната цена се определя от лицензиран оценител, отчитайки особеностите на имота в зависимост от търсенето и предлагането на пазара.

Какво е ПУП?

Подробен устройствен план (ПУП) е план, с който се определят улиците, кварталите и всички поземлени имоти.

Какво означава Поземлен имот?

Поземлен имот е територия, определена с граници и съобразена с документ за собственост.

Какво се има в предвид под постройка с постоянен статут?

Това са всички сгради, изградени в съответствие с Подробния устройствен план за града и предназначението на съответния поземлен имот.


Какво означава РЗП?

Разгънатата застроена площ  е сборът от застроените площи на всички етажи от основното,  допълващо застрояване на и над терена. В това число влиза и площта на покривното пространство.


Какво означава регулационен план?

С регулационни план се регулира публична държавна и общинска собственост. Урегулират се и имоти на частни лица и се определя предназначението на всеки имот както и застрояването в имотите за застрояване.

Какво разбираме под  УПИ?

Урегулиран поземлен имот е парцел, за който, чрез подробен устройствен план, са определени граници, предназначение и условия за застрояване.     Нотариални Такси

 Нотариалните актове за прехвърляне на собственост или за учредяването на право на собственост върху такива имоти се извършват от нотариуса, в чийто район се намира имотът. Нотариалните производства започват с молба. Нотариусът проверява дали праводателят е собственик на имота, както и проверява дали са налице особените изисквания, които законите поставят за сключването на такива сделки.

 ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Одобрена с ПМС № 186 от 13.08.1998 г., обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г., в сила от

15.08.1998 г., изм. и доп., бр. 5 от 19.01.1999 г., бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 1.07.2009 г.  

Сборник закони - АПИС, кн. 9/98 г., стр. 242; кн. 2/99 г., стр. 681 

Библиотека закони - АПИС, т. 3, р. 6, № 509 

I.Обикновени нотариални такси (в лв.) 

1. За извършване: 

а) (изм. – ДВ,  бр. 39  от 2009  г.,  в сила от 1.07.2009  г.)  на нотариални актове за поправка на

нотариални актове, за извършване на актове за отмяна на завещания, за съставяне на констативни

протоколи,  за приемане на съхранение на саморъчни завещания,  на документи и книжа без определен материален интерес 30 

б) (изм. -  ДВ,  бр. 5  от 1999  г.,  бр. 39  от 2009  г.,  в сила от 1.07.2009  г.)  на констативни

нотариални актове за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд 20 

в) (нова - ДВ, бр. 5  от 1999  г., изм., бр. 39 от 2009  г.,  в сила от 1.07.2009  г.) на констативни

нотариални актове за поправка на констативни нотариални актове по буква "б"  20 

г) (нова - ДВ,  бр. 5  от 1999  г.,  изм.,  бр. 39  от 2009  г.,  в сила от 1.07.2009  г.)  на договори за

доброволни делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд 20 

д) (нова – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за констативни протоколи по Търговския закон   50 

Забележка. (Нова - ДВ, бр. 5 от 1999 г., изм., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) В случаите,

когато нотариалните действия по чл. 5  от Закона за собствеността и ползването на земеделските

земи са извършени от съдия по вписванията, таксите по букви "б", "в" и "г" не се събират. 

2. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За обявяване и връщане на саморъчни

завещания и за връщане на предадени за съхранение документи и книжа 10 

Забележка. Таксата по т. 2 за обявяване на саморъчно завещание, което не е било съхранявано

при нотариуса, се събира заедно с таксата по т. 1. 

3. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За нотариална покана върху екземплярите

за връчване, а останалите екземпляри се таксуват като преписи 20 

Забележка. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) Таксата по т. 3 се събира и за

връчване по искане на молителя на други съобщения и книжа при условията и по реда на чл. 37 – 58 

от Гражданския процесуален кодекс . Когато връчването се извършва служебно по силата на закон,

събира се половината от таксата по т. 3. 4. За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес -

върху първия екземпляр: 

а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за първата страница 10 

б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за всяка следваща страница, а останалите

екземпляри се таксуват като преписи.  2 

5. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите

на частни документи без определен материален интерес: 

а) за първия подпис  

б) при преупълномощаване таксата за подпис е в двойния размер на таксата по буква "а"  5 

в) за всеки следващ подпис 2 

г) на документ,  който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху

имот, за всеки подпис 10 

д) при преупълномощаване таксата за подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, 

промяна или прекратяване на права върху имот, е в двойния размер на таксата по буква "г" 

Забележка. Таксата по т. 5 се събира еднократно при едновременното удостоверяване на датата

и подписите, а в противен случай се събира отделно. 

6. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа: 

а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за първата страница 3 

б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за всяка следваща страница 2 

7. За даване на справки по нотариалните книги и регистри: 

а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за устна справка за извършен акт или за

удостоверяване по името на едно лице 2 

б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за издаване на удостоверение за извършен

акт или за удостоверяване по името на едно лице 10 

    II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес

8. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За издаване на нотариален акт

или на договор за делба извън посочените в т. 1 се събира такса по следната таблица: Удостоверяван материален интерес Нотариална такса (в лв.) 

до 100 лв. включително

101 - 1000 лв

1001 - 10 000 лв. 

10 001 - 50 000 лв. 

50 001 - 100 000 лв. 

100 001 - 500 000 лв. 

над 500 000 лв.  30 

30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв. 

43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв. 

160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв. 

480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв. 

730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв. 

1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв. 

   9. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и

подписите на договори и на едностранни изявления с определен материален интерес и

подлежащи на вписване, за извършване на нотариално завещание, при издаване на препис

на обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание, за извършване на протест, 

за приемане на съхранение на документи и книжа с определен материален интерес,  за

удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес се

събира 50 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв. 

10. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и

подписите на договори с определен материален интерес се събира 30 на сто от таксата по

т. 8, но не по-малко от 30 лв. 

Забележка. Таксата по т. 9 при издаване на препис от обявено саморъчно завещание се

събира едновременно с таксата по т. 6, като за всеки следващ препис от същото завещание

се събира само таксата по т. 6. 

11. За извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и

подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства

се събира таксата по т. 8. 

Забележка. Таксата по т. 8 за извършване на обстоятелствена проверка се дължи при

предявяване на искането, като при непризнаване на собствеността не се връща. 

12. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и

подписите на едностранни изявления с определен материален интерес  (като разписки за

дължими или издължени суми, молби и съгласия за заличаване на ипотеки, разни гаранции

и др.) се събира половината от таксата по т. 10 , но не по-малко от 25 лв. 

13. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За управление на имущество - 

върху брутния месечен доход от имуществото за периода на поръчката:  за всеки месец - 20 на сто, 

но не по-малко от 50 лв. III. Нотариални такси според изразходваното време (лв./час) 

14. (Изм. –  ДВ,  бр. 39  от 2009  г.,  в сила от 1.07.2009  г.)  За устен правен съвет или консултация 8 

15. (Изм. –  ДВ,  бр. 39  от 2009  г.,  в сила от 1.07.2009  г.)  За писмен правен съвет или

консултация и при посредничество за изясняване волята на страните 15 

16. За справки, набавяне на документи, книжа и др.  5 

Забележка. Таксите по т. 14 , 15 и 16 за непълен час се събират като за пълен час, като преди

извършване на действието нотариусът е длъжен да укаже приблизително необходимото време. 

  IV. Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи

17. За изготвяне на проект на нотариален акт на поправка на нотариален акт,  акт за

отмяна на завещание, констативен протокол, саморъчно завещание и молба-декларация за

обстоятелствена проверка се събира таксата по т. 1. 

Забележка. Таксата по т. 17 за изготвяне на проект на акт за отмяна на завещание и на

констативен протокол се събира само когато самият акт или констативен протокол не бъде

издаден в същия ден.  Ако в едномесечен срок актът или констативният протокол бъде

издаден от същия нотариус, такса по т. 1 не се събира. 

18. За изготвяне на проект на нотариална покана се събира таксата по т. 3. 

19. За изготвяне на проект на документ без определен материален интерес се събира

таксата по т. 4. 

20. За изготвяне: 

а) на проект на нотариален акт извън посочените в т. 1 се събира таксата по т. 8 ; 

б) (изм. -  ДВ,  бр. 39  от 2009  г.,  в сила от 1.07.2009  г.)  на проект на нотариално

завещание и на проект на договор с определен материален интерес се събира таксата по т. 

11.  

Забележка. Таксата по т. 20 не се събира за изготвяне на проект на нотариален акт по

образувано от същия нотариус дело за обстоятелствена проверка. Таксата за изготвяне на

проект на нотариално завещание се събира само когато самото завещание не бъде

извършено в същия ден. Ако в едномесечен срок завещанието бъде извършено от същия

нотариус, такса по т. 9 не се събира. 

21. За изготвяне на проект на документ по т. 12 се събира таксата по т. 12. 

22. За проверка на изготвен от страните проект на документ,  извършена без

нотариално удостоверяване, се събира половината от съответната такса по т. 17 - 21. Ако в

едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от

същия нотариус,  събира се само другата половина от таксата,  съответно само разликата, 

когато има такава. Забележка. Таксите по т. 17 - 21 не се събират за изготвяне и проверка на документи

по управление на имущество, възложено на същия нотариус. 

V. Допълнителна нотариална такса

23.  (Изм. - ДВ,  бр. 39  от 2009  г.,  в сила от 1.07.2009  г.)  За действие,  извършено по

искане на молителя извън нотариалната кантора,  в неработно време или в почивни и

празнични дни,  върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително,  както следва: 

а) извън нотариалната кантора в работно време - 25 на сто; 

б) в нотариалната кантора в неработно време - 25 на сто; 

в) извън нотариалната кантора в неработно време - 50 на сто; 

г) извън нотариалната кантора и населеното място, където е установена - 50 на сто; 

д) извън нотариалната кантора, в неработно време и извън населеното място, където е установена - в двоен размер. 

 

ТАРИФА
за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност
(Обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г.; изм. и доп., бр. 5 от 19.01.1999 г.; изм. с § 2 от ПМС № 123 от 15.06.1999 г. - бр. 56 от 1999 г., изм. и доп., бр. 39 от 12.05.2009)

В сила от 1.07.2009

I. Обикновени нотариални такси (в лв.)


1. За извършване:     


а) на нотариални актове за поправка на нотариални актове, за извършване на актове за отмяна на завещания, за съставяне на констативни протоколи, за приемане на съхранение на саморъчни завещания, на документи и книжа без определен материален интерес  30 лв.;
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) на констативни нотариални актове за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд 20 лв.;
в) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) на констативни нотариални актове за поправка на констативни нотариални актове по буква "б"  20 лв.;
г) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) на договори за доброволни делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд  20 лв.
д) (нова - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за констативни протоколи по Търговския закон  50 лв.


*Забележка. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) Таксата по буква "б" се заплаща от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа само в случаите, когато проектите на нотариалните актове са изготвени от поземлената комисия.
В случаите, когато нотариалните действия по чл. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са извършени от съдия по вписванията, таксите по букви "б", "в" и "г" не се събират.     


2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За обявяване и връщане на саморъчни завещания и за връщане на предадени за съхранение документи и книжа 10 лв.


*Забележка. Таксата по т. 2 за обявяване на саморъчно завещание, което не е било съхранявано при нотариуса, се събира заедно с таксата по т. 1.     


3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За нотариална покана върху екземплярите за връчване, а останалите екземпляри се таксуват като преписи  20 лв.


*Забележка. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)Таксата по т. 3 се събира и за връчване по искане на молителя на други съобщения и книжа при условията и по реда на чл. 37 - 58 от Гражданския процесуален кодекс. Когато връчването се извършва служебно по силата на закон, събира се половината от таксата по т. 3.


4. За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес - върху първия екземпляр:


а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за първата страница 10 лв;
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за всяка следваща страница а останалите екземпляри се таксуват като преписи.     2лв;


5. За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес:   


а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за първия подпис  5 лв;
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)при преупълномощаване таксата за подпис е в двойния размер по буква „а”     
в) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за всеки следващ подпис  2 лв;
г) (нова - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис 10 лв;
д) (нова. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)при преупълномощаване таксата за подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, е в двойния размер на таксата по буква „г” 

   

*Забележка. Таксата по т. 5 се събира еднократно при едновременното удостоверяване на датата и подписите, а в противен случай се събира отделно.


6. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:


а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за първата страница 3 лв;
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за всяка следваща страница 2 лв;


7. За даване на справки по нотариалните книги и регистри:     


а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за устна справка за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице     2 лв;
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за издаване на удостоверение за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице  10 лв.


II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес


8. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)За издаване на нотариален или на договор за делба извън посочените в т.1 се събира такса по следната таблица:  


Удостоверяван материален интерес        Нотариална такса (в лв.)
до 100 лв.  включително                           30
от 101 до 1 000 лв.                                    30 + 1,5 на сто за горницата над 100
от 1001 до 10 000 лв.                                43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1 000  
от 10 001 до 50 000 лв.                             160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000  
от 50 001 до 100 000 лв.                           480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000
от 100 000 – 500 000 лв.                           730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000  
над 500 000 лв.                                         1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от

                                                                   6000 лв.


9. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За удостоверяване на дата и подписите на договори и на едностранни изявления с определен материален интерес и подлежащи на вписване, за извършване на нотариално завещание, при издаване на препис на обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание, за извършване на протест, за приемане на съхранение на документи и книжка с определен материален интерес, за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес се събира 50 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.”


10. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на договори с определен материален интерес се събира 30 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.


*Забележка. Таксата по т. 9 при издаване на препис от обявено саморъчно завещание се събира едновременно с таксата по т. 6, като за всеки следващ препис от същото завещание се събира само таксата по т. 6.


11. За извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се събира таксата по т. 8.


*Забележка. Таксата по т. 8 за извършване на обстоятелствена проверка се дължи при предявяване на искането, като при непризнаване на собствеността не се връща.


12. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)За удостоверяване на датата и подписите на едностранни изявления с определен материален интерес (като разписки за дължими или издължени суми,  молби и съгласия за заличаване на ипотеки, разни гаранции и др.) се събира половината от таксата по т. 10, но не по-малко от 25 лв.


13. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)За управление на имущество - върху брутния месечен доход от имуществото за периода на поръчката:
за всеки месец - 20 на сто,
но не по-малко от 50 лв.


III. Нотариални такси според изразходваното време  (лв./час).


14. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)За устен правен съвет или консултация  8 лв.


15. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)За писмен правен съвет или консултация и при посредничество за изясняване волята на страните  15 лв.


16. За справки, набавяне на документи, книжа и др.  5 лв.


*Забележка. Таксите по т.14, 15 и 16 за непълен час се събират като за пълен час, като преди извършване на действието нотариусът е длъжен да укаже приблизително необходимото време.


IV. Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи


17. За изготвяне на проект на нотариален акт на поправка на нотариален акт, акт за отмяна на завещание, констативен протокол, саморъчно завещание и молба-декларация за обстоятелствена проверка се събира таксата по т. 1.


*Забележка. Таксата по т. 17 за изготвяне на проект на акт за отмяна на завещание и на констативен протокол се събира само когато самият акт или констативен протокол не бъде издаден в същия ден. Ако в едномесечен срок актът или констативният протокол бъде издаден от същия нотариус, такса по т. 1 не се събира.


18. За изготвяне на проект на нотариална покана се събира таксата по т. 3.


19. За изготвяне на проект на документ без определен материален интерес се събира таксата по т. 4.


20. За изготвяне:


а) на проект на нотариален акт извън посочените в т. 1 се събира таксата по т. 8;
б) на проект на нотариално завещание и на проект на договор с определен материален интерес се събира таксата по т. 11.


*Забележка.Таксата по т. 20 не се събира за изготвяне на проект на нотариален акт по образувано от същия нотариус дело за обстоятелствена проверка. Таксата за изготвяне на проект на нотариално завещание се събира само когато самото завещание не бъде извършено в същия ден. Ако в едномесечен срок завещанието бъде извършено от същия нотариус, такса по т. 9 не се събира.


21. За изготвяне на проект на документ по т. 12 се събира таксата по т. 12.


22. За проверка на изготвен от страните проект на документ, извършена без нотариално удостоверяване, се събира половината от съответната такса по т. 17 - 21. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата, съответно само разликата, когато има такава.


*Забележка. Таксите по т. 17 - 21 не се събират за изготвяне и проверка на документи по управление на имущество, възложено на същия нотариус.


V. Допълнителна нотариална такса


23. За действие, извършено по искане на молителя извън нотариалната кантора, в неработно време или в почивни и празнични дни, върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва:


а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора в работно време 25 на сто;
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) в нотариалната кантора в неработно време  25 на сто;
в) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора в неработно време 50 на сто.
г) (нова - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора и населеното място, където е установена    50 на сто.
д) (нова - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)извън нотариалната кантора, в неработно време и извън населеното място, където е установена – в двоен размер


Постановление № 109
от 12 май 2009 г.
за изменение и допълнение на Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност
(Обн. - ДВ, бр. 39 от 12.0.2009г.)

ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА


В сила от 25.11.2005 г.
Приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г.
Обн. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 22
Декември 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2008г.; изм. ДВ. бр. 39 от 12 Май 2009 г.


Раздел I.


Такси, събирани за действия и услуги по Правилника за вписванията


Чл. 1. (1) За удостоверяване на преписи от актове, налични в книгите на службата по вписванията, се събира съответната нотариална такса по Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

(2) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За издаване на незаверен препис от вписан акт от книгите на службата по вписванията се събира такса 5 лв. за първа страница и по 0,5 лв. за всяка следваща страница


Чл. 2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира
такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска
в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв.


Чл. 3. За отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания се събира половината от таксата по чл. 2.


Чл. 4. За вписване на особен залог и на допълнителни обстоятелства се събира съответната такса по Тарифата за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози.


Чл. 5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)  За вписване на откази от вещни права върху недвижими имоти и за
вписване на възбрани се събира такса 15 лв.


Чл. 6. (1) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За устни справки, предоставени присъствено в службата по вписванията, се събират следните такси:
1.    за устна справка по лице или по имот-персонална или имотна партида-3 лв.;
2.    за разпечатка към извършена устна справ-ка-таксата по т.1 и 2 лв. за първа страница и по 0,5 лв. за всяка следваща страница.
(2) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За неприсъствена справка, предавана чрез отдалечен достъп до Информационната система по чл. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, се събира такса 1 лв;


Чл. 7. (1) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За издаване на удостоверение за един имот, за едно лице или за определени лица в съсобственост за период до 10 години се събират следните такси:
1.    за издаване в срок до 7 работни дни - 10 лв.;
2.    за издаване в срок до 3 работни дни - 20 лв.;
3.    за издаване в срок до 8 работни часа - 50 лв.
(2)    (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) При неспазване на сроковете по ал. 1 таксата е в размер 10 лв.
(3)   (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) Когато удостоверението се изисква за период, по-голям от 10 години, таксата се събира с увеличение 30 на сто.
(4)    (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) Когато с едно заявление се иска удостоверение за повече от едно лице, освен при съсобственост, или за повече от един имот, издават се отделни удостоверения, за всяко от които се събира съответната такса по ал. 1.
(5)    (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) Когато се иска удостоверение за поземлен имот, върху който са изградени повече от един обект с отделни кадастрални идентификатори, за всеки отделен обект са издава удостоверение, за което се събира съответната такса по ал.1.
(6) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) Когато се иска удостоверение за поземлен имот, върху който са изградени повече от един обект без кадастрални идентификатори, но които принадлежат на различни собственици, за всеки отделен обект са издава удостоверение, за което се събира съответната такса по ал. 1, независимо от броя на съсобствениците


Чл. 7а. (нов - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) Когато държавната такса е заплатена по електронен път, в службата по вписванията се представя заверен препис от електронния документ, възпроизведен на хартиен носител като препис, заверен от страна по акта, от нотариус или от банката, получила или извършила плащането.


Раздел II.


Такси, събирани за действия и услуги по Закона за регистър
БУЛСТАТПоследното изменение е в сила от 1.07.2009Направете запитване