ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на "САНДРАМАКС", вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.
 
Собственост над съдържанието
 
Съдържанието на уебсайта, изразено в  текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на "САНДРАМАКС", е изрично забранено.
 
Използване на Уебсайта
 
Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на "САНДРАМАКС";
Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
 
 
Други
 
"САНДРАМАКС"  има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
"САНДРАМАКС" си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
"САНДРАМАКС" не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите.
"САНДРАМАКС" не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
 
Отговорност:
 
"САНДРАМАКС"  се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
"САНДРАМАКС" не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
"САНДРАМАКС" не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на неговия уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание.
"САНДРАМАКС" може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
"САНДРАМАКС" не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът.
"САНДРАМАКС" не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на уебсайта.
 
Връзки към уебсайтове на трети лица
 
Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от "САНДРАМАКС". Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство.
"САНДРАМАКС" няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.
 
Приложимо право
 
За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.
 
Координатите на "САНДРАМАКС" са следните:
 
Центален офис : 1784 гр. София
ж.к.Младост 1, бл. 37 А, вх. 2 / зад 125 СОУ /
тел. +359 888638903 , +359 2/ 963-06-25, +359 2/ 988-20-31

Направете запитване